© izgodni-imoti.w-bg.com
Полезна информация относно възможността за закупуване на изгодни имоти, продавани от държавни и частни съдебни изпълнители.
Началната цена, от която започва наддаването е 75 на сто от стойността на имота.
Място на  продажба на недвижимия имот
Продажбата се извършва в сградата на съответния районен съд. Тя продължава един месец и завършва в посочения в обявлението ден.
Книжата за продажбата (проданта) се държат в канцеларията на районния съд на разположение на всеки, който се интересува от имота.
Наддавателни предложения ( оферти )
За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък (капаро) 10 на сто върху началната цена.
Всеки наддавач (участник в търга) посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър.
Проданта приключва в края на работното време в последния ден.
Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под началната са недействителни.
Лица без право да наддават
Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването.
(Не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице:
а) лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди имущества - относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които по служба им е възложено да продават, и
б) съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действуват, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право.).
начало              недвижими имоти             информация             условия ползване             контакти
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори