© izgodni-imoti.w-bg.com
2. съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най-висока цена;
ако този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; наддавачът, който е бил обявен за купувач, но не внесе в срок предложената цена, отговаря по т. 1; след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.
Нова продан
Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената и имотът не е бил възложен може да да се извърши нова продан.
Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 80 на сто от началната цена по първата продан. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, имотът се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.
Въвод на купувача
Купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Купувачът представя удостоверения за платените такси за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.
Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. То може да се брани само с иск за собственост.

ВАЖНО - За да сте сигурни, че длъжника е собственик и няма други тежести или претенции от трети лица върху недвижимия имот, направете предварителна проверка в имотния регистър в Агенцията по вписванията.
начало              недвижими имоти             информация             условия ползване             контакти
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори